Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561

Share

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง