Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

Share

โรงเรียนนาส่วงวิทยา ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านนาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์ 045-421122 โทรสาร 045421069 ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย