Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 คน

   การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 คน

อ่านเพิ่มเติม...

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ

1. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ

2. จัดจ้างถ่ายเอกสารสี

3. จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์

4. จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

5. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

6. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

7. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

8. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)

      รายงานผลการกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด 12 เรื่อง

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด 12 เรื่อง 

1. ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา

2. ซ่อมคอมพิวเตอร์

3. ซื้อวัสดุโครงการ

4. ซื้อวัสดุเตรียมสนาม

5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง

6. ซื้อเครื่องปรับอากาศ

7. จ้างทำป้ายโครงการ

8. ซื้อวัสดุโครงการ

9. เช่าเครื่องเสียง

10. เช่าเต้นท์

11. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนาส่วงคัพ

12. ซื้อถ้วยรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด 7 เรื่อง

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 เรื่อง

1. ซื้อวัสดุก่อสร้าง

2. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 เรื่อง

3. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4. จ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

5. ซื้อวัสดุสำนักงาน

6. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

อ่านเพิ่มเติม...

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสาย นาส่วง-นาเยีย หมู่ที่ 10 (จากถนน ทล.24เดิม-หน้าบ้านเลขที่ 43)

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนบูรพา หมู่ที่ 1 (จากถนน ทล.24 เลี่ยงเมือง-ระยะ160.00 เมตร)

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสาธารณะแยกจาก ถนนสุขาภิบาล หมู่ที่ 1 (ซอยข้างบ้านแม่ใหญ่ดำ)

4. โครงการก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์ต้นแบบ

5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง

6. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง หมู่ที่ 10 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาส่วง หมู่ที่ 10 ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท ( -หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน- )  คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  เป็นเงิน 144,800 บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด 11 เรื่อง

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งหมด 10 เรื่อง

1. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)

2. จ้างซ่อมกล้องวรจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง

3. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

4. จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

5. จ้างทำป้ายไวนิล

6. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ

7. จ้างทำป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

8. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล

9. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 14 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

3. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

4. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง

6. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

8. ซื้อวัสดุโครงการ

9. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 6