Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 10.00 น. นายศุภศิษย์  กอเจิรญยศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกรียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561  โดยมีนายเมธาศิษฎ์  ฉัตรคุปต์ชนรดี  นายอำเภอเดชอุดม , นายประจญ  ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง พร้อมคณะให้การต้อนรับในครั้งนี้  ในงานพิธีเปิดฯ มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีม สูงวัยเทศบาลนาส่วง กับ ทีม ศาลประชาชนแขวงจำปาสัก , การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาส่วงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , การแสดงของโรงเรียนนาส่วงวิทยา เทิดไท้องค์ราชัน  ณ  สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28

 

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับสมัคร วันที่ 1-8 ตุลาคม 2561

 

 

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับสมัคร วันที่ 1-8 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต จัดโดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงโครงสร้างดินและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายชัยดุลศักดิ์ แสนสีดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ปีงบประมาณ 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโดยวิทยากรมาให้ความรู้แนะนำวิธีการป้องกันโรคเอดส์ต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายนิคม สมัครคูณ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาส่วง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณางบประมาณเทศบาลตำบลนาส่วง ปี 2561 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุทีผ่านการอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กได้็แสดงออกของลูกในการระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยเทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมกับโรงเรียนนาส่วงวิทยา โรงเรียนบ้านนาส่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณลำห้วยข้าวสาร

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปฏิญานตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาสวงร่วมกับโรงเรียนบ้านนาส่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง อปพร. อสม. ประชาชน เดินรณรงค์ "วันงดดื่มเหล้า" โดยท่านนายกประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานในกิจกรรมกล่าวคำปฎิญานตนงดดื่มเหล้าเข้าพรรษา และลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา ณ บริเวณ อาคารที่พักผู้โดยสารเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 22