Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
     
 
 
 
จ่าเอก นิวัตร์  ปะถะมา
 
 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
     
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
     
 
 
 
นายประกอบ  อำลุนพล
 
 
 
 
     
   
 
 นายสมจิต อำลุนพล  นายอรันรัตน์ วุฒวรรณะ  นายเกรียติชัย สุวรรณ์