Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางศิวพร ทัพถาวร
 
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางไพรวรรณ ทองปาน
นายบรรพต  วาระตระกูล
นางสาวทองนิยม ศรีพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
 
นางสาวณัฐจิรา ทองไทย
 
นางสาวสุทธิรักษ์  คำศรี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบััติการ
     
 
จ่าเอกนิวัตร์ ปะถะมา
สิบเอกนรากร สิงห์คง
นายเรวัตร ชมภูประเภท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
     
     
พนักงานจ้าง
     
     
 นางสาวสุภาภรณ์  ธานี
 
 นายเกรียงไกร  อินธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 พนักงานขับรถยนต์
     
นายวิทยา บรรณา
นายปราโมทย์  คำมงคุล
นายวราภรณ์  ธุรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล