Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
 นายสุรพล สายป้อง
 
       ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
     
     
 
พนักงานเทศบาล 
     
 
 

 
พ.จ.อ.วชิรพงศ์ จิรพงษ์พรชัย
 
นางสาวกิ่งทอง  ดอกดวง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวพรธิภา สารีบุตร
นายบุญศรี พุฒตาล
นายสมพิศ บุญไพโรจน์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
     
นายฉลอ กรทรัพย์
นายสวัสดิ์ วงศรี
นายเกียรติชัย   บรรณา
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
     
 
นางอรอุมา  สีแสด
 นายดำรง ศรีบุญมา
นายสมเกียรติ  บุญพร้อม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานทั่วไป