Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
  นางสาวพรพิมล  พิมพ์บุญมา  
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวปิยะนุช นิพัฒน์
นางอรุณศรี กานัง
นางสาวณิชาภา สอดศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฎิบัติการ
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวกานต์ธีรา สุวรรณ์
(ว่าง)
นางสาวอรอนงค์ พาประจงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ