Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางปริญญา  สุดสนอง
 
 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวพรรณทิภา นวลงาม
นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฎ
นางปุณยนุช กิตติเศรษฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวปาณิศรา ขันธวัตร
 
นางทิพวัลย์ ลาวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก
     

 
นายดำรงค์  ศรีบุญมา
น.ส.กรรณิการ์  คณาพัฒน์  นางวันนา  สอดศรี
นักการภารโรง
ช่วยงานกองการศึกษา  แม่บ้าน