Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายบพิธ อุพันทา
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นายชาคริต บุญขจร
 
นายอัครพล สดชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวเจนจิรา สิทธิหา
นายคำพันธ์ พรมบุตร
นายบุญมี ราชขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
นายสายัน ลาภูตะมะ
นายสุวรรณ คณาพัฒน์
นายสุริยา วนาสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
   
 นายกิตติชัย  พาประจง    
คนงานทั่วไป