Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
นายสุรสฤษดิ์  ทองเลิศ
 
ปลัดเทศบาล
 
     
 
นางศิวพร ทัพถาวร
 
นางสาวพรพิมล   พิมพ์บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายบพิธ อุพันทา
 
นางปริญญา  สุดสนอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
นายสุรพล  สายป้อง
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม