Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บร้หาร
     
 
 
 
นายประจญ ชนะขันธ์
 
 
นายกเทศมนตรี
 
     
 
 
นายชัยดุลศักดิ์  แสนสีดา
 
นายสมศักดิ์  ไชยวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
     
 
นายฉลอง  สดชื่น
 
นางจันทรา แสนทวีสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี