Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายนิคม สมัครคูณ
 
ประธานสภาเทศบาล
 
 
นายอุทัย โคตรชัย
 
นายสุรสฤษดิ์  ทองเลิศ
รองประธานสภาเทศบาล
 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายสมคิด  ธานี
นายบุญเลื่อน อนุกาล
นายบุญมาก ชุมมวล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
     
 
 
 
 นายสมพงษ์ จำปาศรี
 
นายประกาย เกษาพันธ์
 สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
นายสำลี  พาประจง
 
ร้อยตรีนิรันดร์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
     
 
 
 
 นางพัทยา หงษ์ศิริ
 นางคำจันทร์ คันที  นางดอกจันทน์ ตรีพักตร์
  สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล