Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง การปิดถนนเทพมงคลทางไปบ้านโนนยาง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตัวคอสะพานข้ามห้วยข้าวสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง
เรื่อง การปิดถนนเทพมงคลทางไปบ้านโนนยาง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตัวคอสะพานข้ามห้วยข้าวสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ทั้งนี้หากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนกำหนด เทศบาลตำบลนาส่วงจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28

     สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ยกเลิกข้อ 9 ประเภท ประชาชนสูงอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย (ทั่วไป) ของระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

    ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ยกเลิกข้อ 9 ประเภท ประชาชนสูงอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย (ทั่วไป) ของระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

     ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับสมัคร วันที่ 1-8 ตุลาคม 2561

     ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับสมัคร วันที่ 1-8 ตุลาคม 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้ดกำหนด และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558)

     ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรือง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้ดกำหนด และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ประกาศเทศบาลตำบลนาส่วง เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลนาส่วง

 

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาส่วง ไตรมาส 3

     จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาส่วง ไตรมาส 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

     ประชาสัมพันธ์ การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5