Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

Share
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"เทศบาลตำบลนาส่วง  สังคมดี  ภูมิทัศน์สวยงาม  คนมีคุณภาพ  การศึกษาต่อเนื่อง  เศรษฐกิจดี 

ชุมชนเข้มแข็ง  อุดมปัจจัยพื้นฐาน  ปราศจากมลพิษ  ส่งเสริมสุขภาพ ทุกชีวีมีสุขและปลอดภัย"