Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share
     สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 10 ถนนประชาชื่น ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะจากท้องถิ่นสุขาภิบาลนาส่วง (1 ตุลาคม 2506) เป็นเทศบาลตำบลนาส่วง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง และเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

คำขวัญเทศบาล

     “นาส่วงคัพลือนาม ชุ่มฉ่ำลำห้วยข้าวสาร ข้าวโพดหวานรสเลิศ ชุมชนเชิดชูคุณธรรม”

อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
     ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลนาเจริญ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
     ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลนาเยีย ตำบลนาดี ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
     ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลศรีไค ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ

ลักษณะภูมิประเทศ

     1.) เทศบาล มีพื้นทั้งหมด 4.76 ตร.กม. ( 2,975 ไร่) ประกอบไปด้วย
       1.1 หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ 1.378 ตร.กม. หรือ 861.25 ไร่
       1.2 หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 1.299 ตร.กม. หรือ 811.875 ไร่
       1.3 หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ 0.343 ตร.กม. หรือ 214.375 ไร่
       1.4 หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ 0.175 ตร.กม. หรือ 109.375 ไร่
       1.5 หมู่ที่ 10 มีพี้นที่ 1.565 ตร.กม. หรือ 978.125 ไร่

เขตการปกครอง

     เทศบาลตำบลนาส่วง แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่ 1 บ้านนาส่วง นายเหลี่ยม บุญหาญ ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 3 บ้านนาส่วง (ชุมชนป่าม่วง) นายวิเนตร พลพวก ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 8 บ้านกุดยาง นายหมอน กรงาม ผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 9 บ้านนาห้วยแคน นายนิคม จำปาศรี ประธานชุมชน
       หมู่ที่ 10 บ้านนาส่วง นายนิคม  มิชชารี ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากรและชุมชน


ลำดับ
ชื่อบ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านนาส่วง
245
502
515
1,017
เต็มส่วน
3
บ้านป่าม่วง
196
403
459
862
เต็มส่วน
8
บ้านกุดยาง
71
171
186
357
บางส่วน
9
บ้านนาห้วยแคน
20
49
58
107
บางส่วน
10
บ้านนาส่วง
249
398
429
827
เต็มส่วน
 
รวม
781
1,523
1,647
3,170
 
        ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอื่นๆ

ข้อมูลเพียง
ประชากรทั้งหมด
ประชากรผู้มีสิทธิ์
จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
บัตรเสีย
พ.ค.-55
ออกเสียงเลือกตั้ง
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละ
 
3,170
2,329
1,980
85.02
22
1.11

     (การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง วันที่ 27 พฤษภาคม 2555)

ข้อมูลด้านการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง
34
57
91
2.  โรงเรียนบ้านนาส่วง
85
99
184
3.  โรงเรียนนาส่วงวิทยา
377
465
842

     ที่มา: กองการศึกษา ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554

ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข

     เทศบาลตำบลนาส่วงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณขยะ

     1. ปริมาณขยะ 60 ตัน/เดือน
     2. ปริมาณขยะ 720 ตัน/ปี
     3. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ (รถเหลือง) จำนวน 1 คัน
     4. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ (สีเขียว) จำนวน 1 คัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเวรยามอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
     2. รถดับเพลิง 1 คัน ความจุน้ำ 2,500 ลิตร
     3. รถบรรทุกน้ำ 1 คัน ความจุน้ำ 6,000 ลิตร
     4. รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน ความจุน้ำ 10,000 ลิตร
     5. แหล่งน้ำดับเพลิง ประปาของเทศบาลตำบลนาส่วง และแหล่งน้ำในชุมชน
     6. รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
     7. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
     8. แหล่งน้ำบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคอ.เดชอุดมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     9. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 96 คน

ประปา

     1. ประปาเทศบาลมีจำนวน 1 แห่ง
     2. น้ำประปาที่ผลิตได้ 750-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
     3. น้ำประปาที่ใช้ 700-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
     4. รายได้กิจการประปาเฉลี่ยเดือนละ 32,000-40,000 บาท/เดือน
     5. รายได้กิจการประปาเฉลี่ยต่อปี 400,000 – 500,000 บาท/ปี

ไฟฟ้า

     1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 781 ครัวเรือน
     2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาเยีย(สาขานาส่วง) จำนวน 1 แห่ง

การสื่อสาร

     1. โทรศัพท์สาธารณะในชุมชน จำนวน 15 หมายเลข (ตู้)
     2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง
     3. ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล ติดต่ออำเภอได้ 1 แห่ง และวิทยุมือถือใช้ประสานงาน ราชการภายใน 18 เครื่อง (งานป้องกัน 10 เครื่อง งานสาธารณสุข 8 เครื่อง)
     4. โทรศัพท์เทศบาล 3 หมายเลข (045-421199, 045-421129 และ 045-421044)
     5. หอกระจายข่าว 5 สถานี ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลใน 5 ชุมชน
     6. เสียงตามสายเทศบาลตำบลนาส่วง ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลใน 5 ชุมชน

การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/การพาณิชย์และข้อมูลด้านอื่นๆ

     1. สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
     2. ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง
     3. ร้านค้าทั่วไป 75 แห่ง
     4. โรงสี 2 แห่ง
     5. สถานที่จำหน่วยอาหาร 6 แห่ง
     6. ร้านปะยางซ่อมรถยนต์ 8 แห่ง
     7. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3 แห่ง
     8. ร้านเชื่อมเหล็ก 3 แห่ง
     9. ร้านเสริมสวย 6 แห่ง
     10. วัด มี 3 แห่ง
     11. สวนสาธารณะ 1 แห่ง
     12. สถานที่ราชการ 3 แห่ง
     13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 1 แห่ง